Kramfors första såg

Förstora bild


Kramfors läge och transportvägar

Förstora bild


Bolagsordningar

Förstora bild


Södra sågen och brädgården

Förstora bild

 

Ångsågar och massafabriker

De första ångsågarna utmed Ångermanälven anlades i början av 1850-talet. Det var Sandö, Kramfors och Lockne ångsågar och dessa följdes snart av fler. Redan efter några år var Sveriges virkesexport till England större än något annat europeiskt lands. Fördelarna med ångsågarna, jämfört med vattensågarna, var möjligheten till kontinuerlig drift, goda förutsättningar för massproduktion samt att sågarna kunde läggas invid lastageplatserna. Övergången från vattenkraft till ånga skedde dock successivt. Vattensågarna spelade en viss roll även i fortsättningen.

Trävaruindustrins stora expansion kom under senare hälften av 1800-talet efter att utförseltullarna på både sågat och obearbetat virke hade upphävts och importtullarna i England och Frankrike ändrats till förmån för den svenska trävaruexporten.

Genom att kapitalstarka företag etablerade sig i området kunde stora projekt genomföras, t.ex. rensning av flottleder. Sågverksägarna gick samman i Ångermanälvens Flottningsbolag, älvfåran breddades och stenar sprängdes bort. De mindre och äldre sågverken kom allt mer i skymundan, medan de större fortsatte att växa och ge allt högre avkastning. Vattensågarna lades med tiden ned.

Fram mot sekelskiftet kompletterades trävaruindustrin med ytterligare fabriker. Sågverkens export hade stagnerat, råvarutillgångarna började sina och marknaden för sågade varor var inte längre så lysande. I stället steg efterfrågan på pappersmassa. Flera sågverk lät anlägga träsliperier, sulfat- och sulfitfabriker. Den första massafabriken byggdes i Frånö år 1896 och den följdes snart av fler.

Källa: Björklund, Anders: Lundebusar och bondesjåare


I länsstyrelsens landskontors arkiv finns bland annat taxeringslängder med uppgifter om ägande av jordbruksfastigheter, skogsareal, övrig mark och byggnader:
Sammanställning av taxeringsuppgifter Gudmundrå, Resele och Edsele socknar 1871 och 1901

Under 1800-talet tillkom ett flertal nya lagar som reglerade bolagsbildningar och näringsidkande, bland annat Lagen om aktiebolag (nr 43/1848) och Lag, angående handelsregister, firma och prokura (Nr 42/1887). Enligt den senare skulle handelsregister föras av länsstyrelsen i respektive län.

Ur Västernorrlands läns landskansli:
Register till Handelsregistret
Handelsregistret blad 143 (Sprängsviken AB)
Handelsregistret blad 191 (Sandviken AB)
Handelsregistret blad 200 (Strömnäs AB)

Med företagsetableringarna kom en för Ådalsborna i det närmaste okänd samhällsklass: direktörer och disponenter, vilkas livsstil oftast skiljde sig från de bofastas. Tage Hedborg, ägare av Noraström t o m 1930 och därefter disponent vid Lugnvik till 1945, började som kontorsgosse på Brunne såg. I sina memoarer beskriver han några av de mest kända profilerna i Ådalen och illustrerar texten med foton av "tre framstående brödrapar".

Med det ökande antalet arbetsplatser och en mera effektiviserad produktion, ökade även risken för arbetsplatsolyckor. Enligt Lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889 infördes Yrkesinspektioner i hela landet. Dessa gjorde arbetsplatsbesök, följde upp olyckor och kontrollerade hur arbetarskyddslagarna efterföljdes. Den 17 oktober 1900 antogs Lagen angående minderårigas och qvinnors användande till arbete i industrielt yrke.

Ur Yrkesinspektionen:
Liggare över olycksfall, sammandrag, 1898
Årsberättelse över verksamheten 1901 (ang. arbetsställen inom distriktet)
Årsberättelse över verksamheten 1901 (ang. arbetsplatsolyckor)
Fler arbetsplatsolyckor
Årsberättelse över verksamheten 1901 (ang. minderårigas arbete)
Sammandrag av uppgifter 1905 (rörande minderårigas arbete)
Verksamhetsberättelse 1954 (om ungkarlsbostäder Svanö AB)
Foto: Ungkarlsbostäder Svanö AB

Lite av varje…

Ur Hernösands-Posten:
1883-01-19, "Trävaruutförseln från Hernösands distrikt" (utklarerade vid Lunde)
1906-12-06, "Kramfors sulfitfabrik"
1906-12-22, "Det kvinnliga stufveriarbetet"

Ur Svanö AB:
Bolagets ställning 1881-12-31
Bolagets ställning 1894-12-31


Foto: Västra sågen, brädgårdar
Foto: Torkhusbygge
Foto: Skiftarbetare vid Kramfors fabrik 1927

Citat...